Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Veiligheid en Milieu Wetgeving     2014

Invloed van techniek, cultuur en gedrag op gezond en veilig werken

Door Arboplaats is bij een zeventigtal bedrijven een onderzoek uitgevoerd naar aspecten binnen bedrijven die invloed hebben op het gezond en veilig werken van medewerkers. Om al deze facetten te inventariseren heeft Arboplaats een vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst is uitgezet bij ongeveer 2500 productiemedewerkers. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met sleutelfiguren, zoals directie, leidinggevenden en leden van de OR en met een steekproef van medewerkers. Parallel aan dit onderzoek onder medewerkers is een risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd volgens een door Arboplaats ontwikkelde nieuwe systematiek. Door dit onderzoek is inzicht ontstaan welke specifieke factoren in een bedrijf het meeste bijdragen aan veilig en gezond werken. Hieruit blijkt dat met name de stijl van leiding geven een bijzonder grote invloed heeft op het veilig en gezond werken. Andere factoren die uit deze brancheanalyse naar voren komen zijn een positieve invloed door ervaren waardering voor medewerkers, de bevlogenheid van medewerkers, een als goed ervaren communicatie en grote betrokkenheid bij het bedrijf.