Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Wetgeving: Arbo/Milieu/REACH     2017

Nationaal en international transport van gevaarlijke stoffen

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn nationaal en internationaal voorschriften afgesproken, die voortvloeien uit de modelvoorschriften van de United Nations.

Deze voorschriften hebben betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, spoor, binnenwater, zee en lucht.

 

In 1957 waren er 7 landen, waaronder Nederland, die besloten om een eenheid te vormen in het vervoer van gevaarlijke stoffen over land. Hierdoor werd het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen tussen deze landen vereenvoudigd. Deze overeenkomst, het ADR, heeft thans 48 aangesloten landen.

 

De voorschriften gaan over o.a. de indeling van gevaarlijke stoffen in groepen, die gevarenklassen worden genoemd. Vanuit de gevaarlijkheid van stoffen zijn er bepalingen die betrekking hebben op het verpakken; etiketteren; documenteren en het vervoer.

 

In de laatste decennia is er meer aandacht besteed aan de verantwoordelijkheden van de bij het vervoer van gevaarlijke stoffen betrokkenen en zijn er steeds strengere opleidingsverplichtingen gekomen.

Sinds 2000 moeten bedrijven die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen een interne- dan wel externe veiligheidsadviseur hebben.

Daarnaast dienen bedrijven die betrokken zijn bij het transport van gevaarlijke stoffen door de lucht een erkenning hebben van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 

In deze presentatie zal globaal worden ingegaan op de verplichtingen die voortvloeien uit deze voorschriften en antwoord worden gegeven op de gestelde vragen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen via de diverse vervoermodaliteiten en de eisen voor opslag voor de gebruikers van gevaarlijke stoffen.